Kurs na członka służby porządkowej oraz służby informacyjnej na imprezach masowych

  • Kurs członka służby porządkowej oraz służby informacyjnej na imprezach masowych – przyjmujemy zgłoszenia od grup i osób indywidualnych.

Kurs dla członków służby porządkowej i informacyjnej.
Ośrodek kształcenia BOR Grupa NPKU, wpisany do ewidencji szkół i placówek oświatowych pod numerem RSPO 133 195 ogłasza nabór na kurs:

CZŁONKA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ ORAZ SŁUŻBY INFORMACYJNEJ,

zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne, z późniejszymi zmianami z dnia 17 grudnia 2013 r.

Służba informacyjna – są to osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora imprezy masowej, w tym spiker zawodów sportowych. Członkowie służby informacyjnej działają na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych.

Służba porządkowa – są to osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora imprezy masowej, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Członkowie służby porządkowej działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej

Dlaczego warto?

– w krótkim czasie uzyskasz nowe kompetencje zawodowe oraz będziesz przygotowany do pracy przy zabezpieczaniu imprez masowych,
– uzyskane przez Ciebie kompetencje są poszukiwane na rynku pracy, w branży ochrony osób i mienia i dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn,
– możesz podjąć zatrudnienie w ochronie imprez masowych, takich jak koncerty, inne imprezy artystyczno – rozrywkowe, imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej, pikniki, festyny, itd.

Nasz kurs obejmuje obszary tematyczne wymagane do realizacji podczas kursów doskonalących. Realizacja tematów w ramach szkolenia stacjonarnego w łącznym wymiarze 24 godzin lekcyjnych.

Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1347). Kwalifikacje, uzyskane pod czas kursu są ważne bezterminowo.

Zapisy: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424.

Cena 300 PLN/os., grupa od 6 osób, 400 PLN/ os. 3-5 osób, 550 PLN/ os. kurs indywidualny 1-2 osoby. Cena do negocjacji przy większych grupach.
Zaliczka w wysokości 100 PLN płatna przed rozpoczęciem kursu – szczegółowe informacje podczas zapisów.
Płatność jednorazowa w dniu kursu pozostałej kwoty.
Wystawiamy paragony i faktury.

UWAGA
Dla Osób, które ukończyły lub uczestniczą w kursie na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej realizowanym przez nasz ośrodek, cena za kurs wynosi odpowiednio 200/300/400 PLN/ os.

Koszty noclegu, wyżywienia oraz dojazdu – Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

Kurs prowadzą wysoko wykwalifikowani wykładowcy i instruktorzy BOR Grupy, patrz info: http://borgrupa.pl/kadra-osrodka/

Serdecznie zapraszamy!!!

BOR Grupa Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego

Kurs prowadzą wysoko wykwalifikowani wykładowcy i instruktorzy BOR Grupy, patrz info: http://borgrupa.pl/kadra-osrodka/

Nasz kurs obejmuje obszary tematyczne, wymagane ustawowo do realizacji:

Temat I. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Zabezpieczenie imprezy masowej.
2. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych.
3. Rola i obowiązki organizatora imprezy masowej.
4. Rodzaje zagrożeń.
5. Odpowiedzialność organizatora imprezy masowej.
6. Odpowiedzialność członka służby informacyjnej i członka służby porządkowej.
Temat II. Misja służb organizatora imprezy masowej – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Obsługa członków imprezy masowej.
2. Misja członków służby porządkowej.
3. Misja członków służby informacyjnej.
4. Reakcja na potrzeby osób uczestniczących w imprezie masowej.
5. Opieka nad niepełnosprawnym uczestnikiem imprezy masowej.
6. Ubiór i wyposażenie.
Temat III. Zagadnienia prawne – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Definicja przestępstwa i wykroczenia.
2. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.
3. Instytucja obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności.
4. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wiarygodności dokumentów i mieniu.
5. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej.
6. Wykroczenia przeciwko mieniu i porządkowi publicznemu.
7. Ogólne zasady zabezpieczania materiału dowodowego na potrzeby postępowania procesowego.
Temat IV. Zagadnienia prawne – część II – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Przepisy karne w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. O bezpieczeństwie imprez masowych.
2. Rozpoznawanie symboli zabronionych, które w szczególności nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na płeć.
Temat V. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej – czas szkolenia: 1 godz.
Zagadnienia:
1. Zasady organizacji i działania służb porządkowych podczas imprez masowych.
2. Uprawnienia członków służby porządkowej.
3. Obowiązki członków służby porządkowej.
Temat VI. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej – czas szkolenia: 1 godz.
Zagadnienia:
1. Zasady organizacji i działania służby informacyjnej podczas imprezy masowej.
2. Uprawnienia członków służby informacyjnej.
3. Obowiązki członków służby informacyjnej.
Temat VII. Zadania służb organizatora imprezy masowej – czas szkolenia: 3 godz.
Zagadnienia:
1. Cel zabezpieczenia imprezy masowej.
2. Zasady realizacji zadań członka służby porządkowej i służby informacyjnej w związku z:
1. Kontrolą osób uczestniczących w imprezie masowej,
2. Kontrolą przestrzegania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu),
3. Kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie, na którym odbywa się impreza masowa,
4. Ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia,
5. Legitymowaniem, przeglądaniem zawartości bagażu lub odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej,
6. Usunięciem osoby uczestniczącej w imprezie masowej z miejsca przeprowadzania imprezy masowej,
7. Dokumentowaniem podejmowanych czynności.3. Współpraca z policją oraz innymi uprawnionymi podmiotami w trakcie działań służących zapewnieniu porządku podczas imprezy masowej.4. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
Temat VIII. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Techniki komunikacyjne.
2. Psychologia tłumu.
3. Przeciwdziałanie zrachowaniom agresywnym.
4. Metody reagowania na konflikty.
5. Zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania technik komunikacyjnych w sytuacjach typowych dla imprezy masowej.
Temat IX. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych.
2. Postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:
3. Rodzaje pożarów,
4. Rodzaje sprzętu gaśniczego,
5. Rodzaje urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,
6. Obsługa sprzętu i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,
7. Systemy przeciwpożarowe w obiektach,
8. Zasady ewakuacji uczestników imprez masowych z obiektów (stadionów, hal sportowych i innych obiektów umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej).
Temat X. Techniki interwencyjne – czas szkolenia: 1 godz.
Zagadnienia:
1. Techniki przeglądania zawartości bagażu i odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej.
Temat XI. Ćwiczenia praktyczne – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Elementy wyposażenia obiektu w zakresie bezpieczeństwa.
2. Odprawa (instruktaż) przed imprezą.
3. Specyfika zapewnienia porządku podczas masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej.
4. Specyfika zapewniania porządku podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej.
5. Ćwiczenia praktyczne w czasie imprezy masowej.
6. Odprawa (instruktaż) po imprezie.
Temat XII. Zasady udzielania pierwszej pomocy – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Zagadnienia ogólne.
2. Procedura postępowania w sytuacji wypadku.
3. Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zranień, krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, omdleń; opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, inne wypadki.
4. Praktyczne opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca.
Temat XIII. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Plan awaryjny i plan ewakuacji:
2. Znaczenie planu awaryjnego i planu ewakuacji,
3. System znaków informacyjnych i ewakuacyjnych,
4. Zasady bezpiecznej ewakuacji z obiektów (stadionów, hal sportowych i widowiskowych),
5. Drogi ewakuacyjne,
6. Zachowanie tłumu w sytuacji kryzysowej,
7. Drogi dostępu,
8. Kontrola przepływu tłumu,
9. Zasada aktywnego działania członków służb organizatora imprezy masowej.

——————————————————————————————————————–