KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ

wznowienia

KURS Doskonaląc Umiejętności Teoretyczne I Praktyczne W Zakresie Wyszkolenia Strzeleckiego, Samoobrony, Technik Interwencyjnych Oraz Znajomości Przepisów Prawa Związanych Z Wykonywaniem Ochrony Osób I Mienia

Kurs realizujemy również w systemie indywidualnym oraz na zamówienie grupy.

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Poddębickiego, pod numerem 19/2017, REGON 366 789 573RSPO 133195

ogłasza nabór na kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Nasz kurs obejmuje obszary tematyczne, wymagane do realizacji podczas kursów doskonalących.

Zgodnie z art. 38b. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek, co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu”.

Liczba godzin na kursie: 40.

Uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające posiadanie przygotowania teoretycznego i praktycznego w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Tematyka:

   • 4 godziny:  Aktualny stan prawny w zakresie: ustawy o ochronie osób i mienia, ustawy o broni i amunicji, uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony,
   • 8 godzin: Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej,
   • 12 godzin: Wyszkolenie strzeleckie, w tym strzelania praktyczne
   • 16 godzin: Samoobrona i techniki interwencyjne.

Kadra

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra praktyków z zakresu samoobrony, taktyki i technik interwencji, strzelectwa, prawa i ratownictwa.

Opłaty za kurs.

Cena: 500 PLN/ osoba, cena obowiązuje przy grupie od 6 os., 600 PLN/ os. grupa 3-5 osób, cena 800 PLN/osoba indywidualny tok nauczania 1-2 osoby.
Przy grupach powyżej 10 osób cena do negocjacji. Możliwość przeprowadzenia kursu u klienta (powyżej 10 osób).

Zaliczka w wysokości 150 PLN/ OSOBA płatna przed rozpoczęciem kursu – szczegóły podczas zapisów.

Płatność jednorazowa, gotówką w dniu kursu pozostałej kwoty. Możliwość rozłożenia pozostałej kwoty na dwie raty – ustalane indywidualnie.

Wystawiamy paragony i faktury.

Zapisy: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424.

INNE LOKALIZACJE – ZGŁOŚ GRUPĘ MIN. 10 OSÓB, WYCENA INDYWIDUALNA.

Szczegółowy zakres kursu

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r.

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA, CZAS TRWANIA I FORMA REALIZACJI KURSU DOSKONALĄCEGO UMIEJĘTNOŚCI TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE W ZAKRESIE WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO, SAMOOBRONY, TECHNIK INTERWENCYJNYCH, ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW PRAWA ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM OCHRONY OSÓB I MIENIA

   1. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie:

1) ustawy o ochronie osób i mienia;

2) ustawy o broni i amunicji;

3) uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej;

4) odpowiedzialności karnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej; 5) odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Tematyka określona w pkt I w minimalnym łącznym wymiarze 4 godzin jest realizowana w formie wykładów.

   1. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w zakresie:

1) zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej lub omdleń;

2) praktycznego opatrywania ran postrzałowych, unieruchamiania kończyn, wykonywania sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Tematyka określona w pkt II w minimalnym łącznym wymiarze 8 godzin jest realizowana w formie wykładów i zajęć praktycznych.

III. Wyszkolenie strzeleckie w zakresie:

1) zasad bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;

2) technik i postaw strzeleckich;

3) strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładkolufowej.

Tematyka określona w pkt III w minimalnym łącznym wymiarze 12 godzin jest realizowana w formie zajęć praktycznych.

   1. Samoobrona i techniki interwencyjne w zakresie:

1) postawy i poruszania się w walce;

2) technik wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposobów ich blokowania;

3) padów i przewrotów w walce wręcz;

4) sprowadzania do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi;

5) chwytów transportowych – dźwigni na stawy kończyn górnych;

6) uwalniania się z chwytów, obchwytów i duszeń;

7) miejsc wrażliwych na ciele człowieka i sposobów obezwładniania;

8) technik zakładania kajdanek i obszukiwania osób;

9) posługiwania się pałką służbową;

10) technik stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

11) technik usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór,

12) obrony przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami;

13) obrony przed zagrożeniem bronią palną;

14) podstawowych technik posługiwania się bronią w walce.

Tematyka określona w pkt IV w minimalnym łącznym wymiarze 16 godzin jest realizowana w formie zajęć praktycznych.

Serdecznie zapraszamy