Instruktor taktyki i technik interwencji

  • Kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność taktyka i techniki interwencji – trwają nabory na edycję październik – listopad 2020 r./ Kraków

instruktor taktyki i technik interwencji
Ośrodek kształcenia BOR Grupa NPKU, wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Poddębickiego, pod numerem 19/2017 ogłasza nabór na kurs:

Instruktora rekreacji ruchowej o specjalności: TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI.

Absolwent kursu będzie mógł wejść we współpracę z ośrodkami szkoleniowymi i prowadzić zajęcia, jako instruktor taktyki i technik interwencji, co daje dodatkowe możliwości zarobkowania w ramach np. obowiązkowych kursów doskonalących umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony (zgodnie z art. 38b Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia).

Dla instruktorów sportu, czy rekreacji ruchowej oraz pozostałych specjalności i zawodów, ukończenie kursu zwiększa możliwości zatrudnienia m.in. w klubach czy związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, innych klubach, zwiększa również szanse kandydatów starających się o pracę w służbach mundurowych, daje możliwość prowadzenia zajęć i szkoleń w zakresie taktyki Interwencji.

W ramach kursu odbędzie się pięć zjazdów.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu, w przypadku niezebrania się minimalnej ilości Uczestników.
Terminy zjazdów ustalamy z grupą.

Zakres kursu:
– 30 godzin lekcyjnych teorii, która obejmuje: metodykę i prowadzenie zajęć sportowych, aspekty z zakresu prawa, obejmujące wybrane zagadnienia z ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o broni i amunicji;
– 70 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych, obejmujących zagadnienia z zakresu:
– technik interwencyjnych, wg autorskiego systemu BG System Samoobrony;
– kwestie użycia środków przymusu bezpośredniego;
– znajomość zasad bezpieczeństwa i posługiwania się bronią palną;
– taktyki interwencji i współdziałania w zespołach;
– zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym ( testy) i praktycznym.
Każdy Uczestnik kursu po zakończeniu i zdaniu pozytywnie egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652), legitymację instruktora taktyki i technik interwencji oraz certyfikat ukończenia kursu.

Wymogi uczestnictwa:
– ukończone 18 lat;
– wykształcenie co najmniej średnie;
– oświadczenie wewnętrzne, że uczestnik kursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
– doświadczenie w sportach walki i/ lub w zakresie samoobrony, przynajmniej 2 lata lub posiadany tytuł instruktora w dziedzinie sportu i/lub rekreacji ruchowej.

Cena kursu: 1499 PLN.

Zaliczka w wysokości 100 PLN płatna przed rozpoczęciem kursu. Płatność jednorazowa w dniu kursu pozostałej kwoty. Możliwość rozłożenia pozostałej kwoty na dwie lub trzy raty – ustalane indywidualnie.

Promocje i zniżki:
Za przyprowadzenie dwóch uczestników kursu, którzy wezmą udział w kursie – każdy Uczestnik otrzymuje 100 PLN zniżki.

Osobom posiadającym tytuł specjalisty lub instruktora dowolnej specjalności, zrealizowanego w ośrodku kształcenia BOR Grupa, przysługuje zniżka 10% od ceny regularnej.

UWAGA! Za skuteczne zgłoszenie na kurs uważa się wpłatę zaliczki z datą wysłania przelewu max. na dzień przed rozpoczęciem kursu.

Zniżki nie sumują się. W przypadku spełnienia kilku wymogów jednocześnie- wybiera się najwyższą zniżkę.
Koszty noclegu i wyżywienia oraz dojazdu – Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

Zapisy: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424.

Miejsce: ul. Św. Łazarza 19/9 Zielona Strefa Kraków

Serdecznie zapraszamy

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego