Kurs specjalisty ds. bezpieczeństwa osobistego

Ośrodek kształcenia BOR Grupa NPKU, wpisany do rejestru placówek oświatowych RSPO, prowadzonego przez MEN, zaprasza na kurs:

Specjalisty ds. bezpieczeństwa osobistego   

W ramach kursu uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem osobistym, kurs skierowany jest do wszystkich tych osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu tematyki objętej zakresem, zagadnienia mogą też stanowić uzupełnienie i/ lub rozszerzenie wiedzy nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Zaświadczenie ukończenia kursu poszerza możliwości prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa m.in. w szkołach dla nauczycieli przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, placówkach oświatowo – wychowawczych, wydziałach zarządzania kryzysowego, pogotowiu opiekuńczym, ośrodkach doskonalenia nauczycieli, przedsiębiorstwach ochrony osób i mienia. Przede wszystkim jednak po ukończeniu kursu będziesz posiadał wiedzę z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa osobistego, umiejętność zachowania się w sytuacji zagrożenia, ewakuacji, samoobrony, obsługi broni i wielu innych aspektach, których znajomość jest niezbędna w czasie pokoju, jak i zagrożenia pokoju.

Kurs obejmuje 40 jednostek lekcyjnych. W ramach kursu odbędą się 4 zjazdy

Program kursu obejmuje zagadnienia m.in. z:

  • Psychologii, komunikacji, mediacji, negocjacji
  • Zagrożeń czasu pokoju i wojny
  • Zasad ewakuacji
  • Legalnych środków obrony osobistej
  • Aspektów prawnych
  • Terenoznawstwa
  • Pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami medycyny pola walki
  • Samoobrony
  • Strzelectwa, bronioznawstwa

Szczegółowy program kursu dostępny jest dla Uczestników kursu. Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.
Każdy Uczestnik kursu po zakończeniu i zdaniu pozytywnie egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) oraz certyfikat ukończenia kursu.

Wymogi uczestnictwa:
– ukończone 18 lat;
– wykształcenie co najmniej średnie;

Cena regularna 1800 PLN/os. kurs grupowy od 6 osób, 2300 PLN/os. 3-5 osób, 2800 PLN/os. kurs indywidualny 1- 2 osoby.

Przy zgłoszeniu grupowym, powyżej 10 osób, ceny ustalane są indywidualnie. Zaliczka w wysokości 150 PLN/os. płatna przed rozpoczęciem kursu.

Zniżki: 10 % dla absolwentów kursów ośrodka kształcenia BOR Grupy, 5% zniżki dla członków klubu strzeleckiego “Warta Uniejów”, 10%, dla weteranów działań poza granicami państwa, 15%, dla weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa, 5% dla służb mundurowych (nie dotyczy rekonwersji i służb paramundurowych).

Koszty ew. noclegu i wyżywienia oraz dojazdu – Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

Zapisy: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424.

Miejsce: Zielona Strefa ul. Św. Łazarza 19 Kraków

Serdecznie zapraszamy

BOR Grupa Centrum Edukacji o Bezpieczeństwie

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

BOR Grupa Agencja Ochrony Osobistej

tel.: (+48) 737 160 424

biuro@borgrupa.pl

https://borgrupa.pl