Prowadzący Strzelanie

Organizator: BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Koordynator: Biuro Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju

Zapraszamy wszystkich chętnych uprawiających sport strzelecki oraz prowadzących szkolenia specjalistyczne. Mile widziane są również osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedze i kwalifikacje w zakresie strzelectwa, jak również pracownicy służb mundurowych, paramundurowych, weterani. Uczestnicy szkolenia nie musza być członkami stwoarzyszenia o charakterze strzeleckim, ani posiadać patentu, czy licencji PZSS.

Wymagania:

 • ukończone 21 lat
 • umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią palną,
 • dobry stan zdrowia,
 • wypełnienie zgłoszenia,
 • dokonanie opłaty za kurs

Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie”, wydawanym przez ZG LOK, które potwierdza nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:

A. pneumatycznej;

B. palnej bocznego zapłonu;

C. palnej centralnego zapłonu;

D. maszynowej (pistolet);

E. samoczynnej;

F. gładkolufowej (w tym powtarzalnej pump-action)

G. gładkolufowej

H. czarnoprochowej

Uprawnienie prowadzącego strzelanie regulowane jest § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U nr 18 poz. 234 z póź. zm.) i umożliwia prowadzenie zajęć strzeleckich na strzelnicy.

Kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:

 • Ustawą o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r., z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi,
  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic,
  • Ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi,
 • Zarządzeniem nr 08 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie: szkoleń dla prowadzących szkolenie strzeleckie oraz dokumentami wykonawczymi.

Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie ,,PROWADZĄCY STRZELANIE’’ do prowadzenia szkoleń strzeleckich we wszelkich organizacjach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

Cena: 800 PLN kategorie A-D, F-G, 950 PLN, kategorie A-H

Zniżki: 10 % dla absolwentów kursów ośrodka kształcenia BOR Grupy, 5% zniżki dla członków klubu strzeleckiego “Warta Uniejów”, 10%, dla weteranów działań poza granicami państwa, 15%, dla weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa, 5% dla służb mundurowych (nie dotyczy rekonwersji i służb paramundurowych).

Miejsce szkolenia: Uniejów, strzelnica Koło

E-mail: biuro@borgrupa.pl

Kurs składa się z wykładówobejmujących przepisy prawa dotyczące posiadania i użycia broni palnej oraz metodyki prowadzenia szkoleń strzeleckich. Zajęcia praktyczne obejmują prowadzenie strzelań oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Całość zakończona jest egzaminem przeprowadzonym w dniu szkolenia.

Więcej informacji pod numerem tel. 737160424, e-mail: biuro@borgrupa.pl