Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
 2. Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
 3. Organizator – BOR Grupa Maciej Ustarbowski (Organizator), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Krakowie (31-621), os. Bohaterów Września 31/13, NIP: 6782182939 i REGON: 364637280, biuro@borgrupa.pl, działający jako BOR Grupa Centrum Edukacji o Bezpieczeństwie i/lub BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, z siedzibą rejestrową ul. Polna 36, 99-200 Poddębice, REGON 366 789 573, Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych prowadzony przez MEiN pod numerem 133195. Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Poddębickiego, pod numerem 19/2017.
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca Uczestnika lub Uczestników do udziału w Szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia oraz zobowiązana do uiszczenia opłaty za Szkolenie, osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Szkoleniu, za którą uiszczono opłatę z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu. W przypadku zgłoszenia od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,  osoby zgłaszające udział w Szkoleniu, niezależnie od formy zgłoszenia, przekazując Organizatorowi formularz zgłoszenia potwierdzają, że są w pełni upoważnione do reprezentacji Uczestnika w zakresie nabycia szkolenia u Organizatora.
 5. Szkolenie – trening, szkolenie lub kurs o tematyce wskazanej w aktualnej ofercie Organizatora dostępnej pod adresem www.borgrupa.pl
 6. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W odniesieniu do Uczestników będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 683).
 7. Formularz zgłoszenia – zamówienie szkolenia w formie pisemnej zawierającej dane Uczestnika, akceptację oferty i/ lub podpisanie umowy o przeprowadzenie szkolenia, zawarcie porozumienia o przeprowadzeniu szkolenia, przez formę pisemną uznaje się również formę on-line tj. mailową, jak i zgłoszenie poprzez wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do Organizatora, także w formie on-line, obowiązujących do podpisu u Organizatora dokumentów, które każdy Uczestnik wypełnia przed przystąpieniem do Szkolenia, tj. każdorazowo oświadczenie o stanie zdrowia, akceptacji regulaminu i RODO, oraz formularz kontaktowy, dziennik obecności oraz  oświadczenie o niekaralności, jeśli są wymagane w ramach danej formy Szkolenia, regulamin strzelnicy, jeśli jest wymagany w ramach danej formy Szkolenia.
 8. Wykładowca – osoba realizująca program szkoleniowy z ramienia Organizatora
 9. Strony- Uczestnik Szkolenia i Organizator
 10. Umowa – zgłoszenie udziału na warunkach niniejszego Regulaminu.

II. Oferta szkolenia

Zakres i program Szkolenia, miejscowość, w której Szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkolenia przedstawionej Uczestnikowi. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych Uczestników, z uwzględnieniem postanowień niniejszego punktu XIV Regulaminu.

III. Zgłoszenie udziału – umowa

Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się przesyłając do Organizatora formularz zgłoszenia w formie elektronicznej e-mailem na adres: biuro@borgrupa.pl lub poprzez dostarczenie w formie papierowej do Organizatora na wskazany w zgłoszeniu adres. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, liczy się data wpływu formularza zgłoszenia do Organizatora. Po upływie tego terminu można zgłosić swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego pod warunkiem jednoczesnego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem. Zgłoszenie udziału w szkoleniu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem stanowi zawarcie umowy z Organizatorem i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w pkt IV i V Regulaminu.

IV. Rezygnacja z udziału – odstąpienie od umowy

Uczestnik, który zawarł umowę o szkolenie może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (przesłania formularza zgłoszeniowego do Organizatora). W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Rezygnacja z udziału w szkoleniu złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na Szkoleniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za Szkolenie. W przypadku, gdy szkolenie, na zamówienie Uczestnika, rozpoczyna się przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z udziału w Szkoleniu. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać stosowne oświadczenie pocztą lub e-mailem do Organizatora na adres poczty elektronicznej na który nastąpiło zgłoszenie udziału w szkoleniu. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją ze szkolenia).

V. Zmiana terminu szkolenia

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestników Szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.

VI. Zmiana wykładowcy

Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez Uczestnika.

VII. Cena szkolenia i warunki płatności

Cena szkolenia obejmuje koszty szkolenia, które ponosi Organizator, takie jak dojazd Organizatora, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikaty lub/i inne dokumenty, takie jak zaświadczenia, legitymacje, koszty dodatkowe, takie jak koszty strzelnicy, amunicji, amortyzacji sprzętu, jeśli oferta indywidualna je obejmuje, wynajęcie sali szkoleniowej, jeśli oferta indywidualna je obejmuje, serwis kawowy, jeśli oferta indywidualna je obejmuje. Cena nie zawiera: noclegu, kosztów dojazdu Uczestników, cateringu lub wyżywienia Uczestników, jeśli oferta ich nie obejmuje, kosztów wynajęcia sali wykładowej, jeśli zapewnia ją Uczestnik i jest to ustalone w ofercie, bądź umowie z Uczestnikiem. Kwota wynagrodzenia nie ulega powiększeniu o podatek VAT.

W przypadku szkoleń otwartych istnieje obowiązek dokonania wpłaty w wysokości 100 % ceny szkolenia w terminie nie późniejszym niż w dniu rozpoczęcia szkolenia, z uwzględnieniem postanowień punku IV Regulaminu. Wpłatę uiszcza się w gotówce lub na rachunek bankowy Organizatora – numer rachunku jest zamieszczony w formularzu zgłoszenia. W przypadku opcji wpłaty na rachunek bankowy, środki muszą zostać zaksięgowane na koncie Organizatora najpóźniej w dzień rozpoczęcia szkolenia. W przypadku szkoleń zamkniętych realizowanych na zamówienie firm i instytucji zapłata za szkolenie następuje w terminie wynikającym z umowy/porozumienia z Uczestnikiem. Organizator zastrzega sobie obowiązek wpłaty przez Uczestnika zaliczki za szkolenie, w kwocie każdorazowo podanej do wiadomości Uczestnika przed zawarciem umowy.  Zaliczka jest płatna w ciągu 14 dni od zgłoszenia, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, w przypadku szkoleń rozpoczynających się na co najmniej 7 dni od dnia zgłoszenia. Rezygnacja z udziału w szkoleniu w terminie odstąpienia od umowy, punkt IV Regulaminu, bądź w sytuacji opisanej w punkcie XIII Regulaminu, uprawnia do zwrotu zaliczki. W pozostałych przypadkach, zaliczka jest bezzwrotna, a Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty za całość szkolenia, zgodnie z postanowieniami punktu IV Regulaminu.

VIII. Rabaty

Dla grup zorganizowanych i stałych Uczestników oferowane są zniżki i rabaty. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. Stałe zniżki w ofercie obowiązują dla: 10 % dla absolwentów kursów ośrodka kształcenia BOR Grupy, 5% zniżki dla członków klubu strzeleckiego “Warta Uniejów”, 10% dla weteranów działań poza granicami państwa, 15% dla weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa, 5% dla służb mundurowych (nie dotyczy rekonwersji i służb paramundurowych).

W przypadku szkoleń na zamówienie dla Uczestników, będących firmami, instytucjami lub innymi osobami prawnymi, lub prowadzącymi działalność, obowiązują indywidualne ustalenia z oferty i/lub umowy.

IX. Reklamacje

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

X. Poufność danych

Uczestnik i Organizator (Strony) zobowiązują się do nieujawniania i nieprzekazywania, zarówno na etapie ustaleń ofertowych, jak i w okresie realizacji szkolenia oraz po jego zakończeniu, żadnych informacji poufnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa każdej ze Stron, za wyjątkiem sytuacji gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz publicznych.

Uczestnik zobowiązany jest do zachowania poufności i nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji dotyczących zbiorów zawierających dane osobowe lub innych wiadomości, które mogłyby ujawnić jakąkolwiek treść przetwarzanych danych osobowych lub umożliwić dostęp do nich.

XI. Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2006 poz. 922) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), na potrzeby:

– Świadczenia usług szkoleniowych i edukacyjnych oferowanych przez BOR Grupę i BOR Grupę Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego;

– Marketingu bezpośredniego oferowanych przez BOR Grupę usług, takich jak mailing z zaproszeniem do skorzystania z oferty.

Zgodnie z Polityką prywatności BOR Grupy, http://borgrupa.pl/polityka-prywatnosci-bor-grupy-i-bor-grupy-npku/.

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), jest firma BOR Grupa Maciej Ustarbowski (Organizator), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Krakowie (31-621), os. Bohaterów Września 31/13, NIP: 6782182939 i REGON: 364637280. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania informacji handlowej w zakresie usług i produktów. Dane te nie będą udostępniane innym odbiorcom. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

XII. Zasady uczestnictwa w szkoleniach

1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody wykładowcy, realizującego szkolenie z ramienia Organizatora.

2.Materiały szkoleniowe, które Uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie służą do rozpowszechniania ich w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim.

2.a. Wszelkie treści zawarte w programach szkoleniowych, materiałach szkoleniowych, scenariuszach ćwiczeń oraz prezentowane podczas szkoleń know-how stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Organizatorowi.

2.b. Organizator udziela Uczestnikowi nieograniczonej w czasie, niewyłącznej, odwoływalnej, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z udostępnionych materiałów na następujących polach eksploatacji:

a) Wprowadzenia materiałów szkoleniowych do pamięci komputera osobistego oraz utrwalania ich na dysku twardym komputera;

b) Sporządzania wydruków egzemplarzy materiałów szkoleniowych na użytek własny oraz w celach niekomercyjnych. Udzielona licencja ma charakter nieodpłatny.

2.c. Uczestnik zobowiązuje się do zabezpieczenia materiałów przed dostępem przed osobami trzecimi – Uczestnikowi nie wolno udostępniać przekazanych materiałów szkoleniowych osobom trzecim, nieuczestniczącym w Szkoleniu.

2.d. Organizator nie przenosi na Uczestnika jakichkolwiek praw majątkowych do przekazanych materiałów szkoleniowych.

3. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.

4. Podczas szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do nieprzeszkadzania pozostałym Uczestnikom szkolenia i wykładowcy, realizującemu szkolenie z ramienia Organizatora, nieużywanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.

5. Na terenie miejsca realizowania szkolenia obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych Uczestników

6. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na ewentualną wizytację w trakcie realizacji szkolenia (np. przez opiekuna szkolenia, kierownika jednostki, reprezentanta jednostki nadzorującej).

7. W przypadku realizacji szkolenia w formie online (część teoretyczna) zgłoszenie jednego Uczestnika jest równoznaczne z uzyskaniem jednego dostępu do szkolenia, jeden dostęp oznacza udział jednej osoby.  

8. W szkoleniach online mogą brać udział wyłącznie osoby, które dokonały imiennego zgłoszenia na dane szkolenie. Zabronione jest udostępnianie i rozpowszechnianie dostępów do platformy oraz udostępnianie szkolenia osobom trzecim. Organizator zastrzega sobie możliwość poproszenia uczestników o włączenie kamer w celu kontroli liczby Uczestników.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia na szkolenie bez podania przyczyny.

10. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie możliwość wystawienia faktury za dostęp większej ilości Uczestników niż zostało to zgłoszone.

XIII. Sytuacje losowe i działanie siły wyższej

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 2. Żadna ze Stron Organizator i Uczestnik nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji i udziału w szkoleniu z powodu siły wyższej.
 3. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia.
 4. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Organizatora co do obowiązku przeprowadzenia szkolenia w wyznaczonym terminie, Organizator niezwłocznie zawiadomi Uczestników o powstaniu przeszkody w wykonaniu zobowiązania i zaproponuje nowy termin.
 5. Uczestnik, który nie może skorzystać ze szkolenia z powodu działania siły wyższej niezwłocznie zawiadomi na piśmie Organizatora o powstaniu przeszkody i z Organizatorem uzgodni nowy termin udziału w szkoleniu.
 6. W przypadku zaistnienia siły wyższej i niemożności zorganizowania szkolenia w formie stacjonarnej, istnieje możliwości realizacji szkolenia w zakresie części teoretycznej w formie on-line, o czym Uczestnik zostaje niezwłocznie poinformowany. Nowy termin szkolenia w części praktycznej zostanie każdorazowo ustalony z Uczestnikiem.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Umowa podlega prawu polskiemu.

2. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Umowy. W szczególności ww. zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do zmiany przepisów prawnych, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści Regulaminu. O zmianie Regulaminu Organizator informuje Uczestnika niezwłocznie w formie pisemnej, również elektronicznej, na podany w formularzu zgłoszenia adres e-mail.

3.Wszelkie spory związane z Umową będą rozstrzygane:

– w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi przez właściwe polskie sądy powszechne;

– w przypadku Uczestników niebędących osobami fizycznymi przez polskie sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Organizatora.