Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

 • Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej 

Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, numer REGON 366 789 573 oraz RSPO 133 195,ogłasza nabór na kurs na KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Podstawa prawna:
USTAWA
z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 )
oraz
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne:
 Blok ogólnoprawny oraz pomoc przedlekarska
 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia
 Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego
 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych

Kurs kończy się uzyskaniem uprawnień umożliwiających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, zgodnie z art. 26 pkt. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia .

OGÓLNA LICZBA GODZIN: 245 jednostek lekcyjnych.

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzyma:
Świadectwo Ukończenia Kursu potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami określonymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Wymagania wobec kandydata:
1) ukończenie 21 lat;
2) ukończenie co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej;
3) pełna zdolność do czynności prawnych;
4) oświadczenie na drukach naszej szkoły, że uczestnik kursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o takie przestępstwo;

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:
• zgłoszenie uczestnictwa;
• potwierdzenie dokonania wpłaty zaliczki

Zapisy: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424.

W przypadku, gdy nie uzbiera się wystarczająca liczba Uczestników, zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu kursu,, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni.

Opłaty:
Opłata za kurs wynosi 1500 PLN/os, grupowy od 6 os, 1800 PLN/ os. 3-5 osób, 2400 PLN/ os kurs indywidualny 1-2 osoby. Cena do negocjacji przy zgłoszeniu grupowym od 10 osób.
Zaliczka w wysokości 150 PLN płatna przed rozpoczęciem kursu – szczegółowe informacje podczas zapisów. Zaliczka jest bezzwrotna, jeśli z kursu zrezygnuje Uczestnik na tydzień przed planowanym rozpoczęciem.
Płatność jednorazowa w dniu kursu pozostałej kwoty. Możliwość rozłożenia płatności na dwie raty – ustalane indywidualnie.
Wystawiamy paragony i faktury.

Koszty noclegu i wyżywienia oraz dojazdu – Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

*  Kursy realizujemy również w systemie indywidualnym.

Serdecznie zapraszamy
Sylwia Ustarbowska
Dyrektor ośrodka kształcenia BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 18 grudnia 2013 r. (poz. 1688)

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA, CZAS TRWANIA I SPOSÓB REALIZACJI SZKOLEŃ I KURSÓW

POTWIERDZAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

W ZAKRESIE WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO, SAMOOBRONY, TECHNIK INTERWENCYJNYCH

ORAZ ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW PRAWA ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM OCHRONY OSÓB I MIENIA

 • Blok ogólnoprawny
 1. Zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia
 2. Definicje ustawowe.
 3. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie.
 4. Zasady sporządzania planu ochrony jednostki i tryb jego uzgadniania.
 5. Wewnętrzne służby ochrony – zasady i tryb tworzenia, struktura organizacyjna, zakres działania, sposób prowadzenia

dokumentacji ochronnej, uzbrojenie, wyposażenie i umundurowanie.

 1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia:

1) ustawa o swobodzie działalności gospodarczej;

2) Kodeks spółek handlowych.

 1. Tryb uzyskiwania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem wymagań

kwalifikacyjnych dotyczących pracowników ochrony.

 1. Uprawnienia i obowiązki pracowników ochrony przy realizacji zadań ochrony osób i mienia.
 2. Zasady, przypadki i warunki użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej oraz

czynności poprzedzające użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej i czynności

następujące po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

 1. Ograniczenia w ochronie osób wynikające z ustawy o ochronie osób i mienia.
 2. Uprawnienia kontrolne organu koncesyjnego wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy

o ochronie osób i mienia.

 1. Zakres i tryb sprawowania przez Policję, Straż Graniczną i Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad specjalistycznymi

uzbrojonymi formacjami ochronnymi.

 1. Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego
 2. Pojęcie prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego.
 3. Ogólna definicja przestępstwa i wykroczenia.
 4. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.
 5. Instytucja obrony koniecznej.
 6. Instytucja stanu wyższej konieczności.
 7. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności.
 8. Przestępstwa przeciwko mieniu.
 9. Wykroczenia przeciwko mieniu.
 10. Odpowiedzialność karna pracownika ochrony.
 11. Ogólne zasady zabezpieczenia miejsca popełnienia przestępstwa na potrzeby postępowania procesowego.
 12. Społeczny i prawny obowiązek powiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu.

III. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy

 1. Pojęcie prawa cywilnego i prawa pracy.
 2. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
 3. Pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej.
 4. Własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna.
 5. Czyny niedozwolone.
 6. Odpowiedzialność cywilna pracownika ochrony.
 7. Pojęcie pracownika i pracodawcy.
 8. Umowa o pracę, umowy cywilnoprawne.
 9. Obowiązki pracodawcy.
 10. Obowiązki pracownika.
 11. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika.
 12. Czas pracy.
 13. Roszczenia ze stosunku pracy.
 14. Wybrane zagadnienia psychologii
 15. Pojęcie psychologii.
 16. Zapamiętywanie – rodzaje pamięci, efektywne techniki zapamiętywania.
 17. Budowa portretu pamięciowego.
 18. Elementy prenegocjacji.
 19. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych.
 20. Psychologia tłumu.
 21. Podstawowe informacje dotyczące stresu, jego funkcjonowania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 22. Etyka pracownika ochrony
 23. Podstawowe pojęcia.
 24. Katalog praw i wolności człowieka.
 25. Uczciwość, rzetelność, profesjonalizm w pracy związanej z ochroną osób i mienia.
 26. Poszanowanie godności człowieka a uprawnienia do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego

lub broni palnej.

 1. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
 2. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań

kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

lub omdleń.

 1. Praktyczne opatrywanie ran postrzałowych, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania

i pośredniego masażu serca, użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 50 godzin realizowanych w formie stacjonarnych wykładów, w tym pkt VI – w formie wykładów i zajęć praktycznych.

 • Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia
 1. Taktyka wykonywania zadań ochrony osób
 2. Zakres pojęcia ochrony osób.
 3. Przyczyny zamachów na osoby.
 4. Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki:

1) atak z użyciem broni palnej lub innego niebezpiecznego narzędzia z bliska i na odległość;

2) atak z użyciem materiałów wybuchowych;

3) uprowadzenia.

 1. Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom:

1) rozpoznanie zagrożeń;

2) wykrywanie obserwacji;

3) taktyka ochrony w obiekcie;

4) taktyka ochrony w miejscu publicznym.

 1. Organizacja grupy ochronnej.
 2. Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia
 3. Zakres pojęcia ochrona mienia.
 4. Ochrona obiektu:

1) cel ochrony i rodzaje zagrożeń;

2) formy wykonywania zadań ochrony;

3) zadania i obowiązki pracownika ochrony w związku z:

 1. a) kontrolą ruchu osobowego,
 2. b) kontrolą ruchu materiałowego,
 3. c) ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia,
 4. d) zaistnieniem: przestępstwa, wykroczenia, pożaru, wybuchu, awarii, katastrofy, skażenia, zamachu terrorystycznego,

z uwzględnieniem zasad i sposobów ewakuacji osób poszkodowanych,

 1. e) ochroną informacji niejawnych,
 2. f) ochroną danych osobowych;

4) specyfika ochrony różnych kategorii obiektów;

5) specyfika ochrony sprawowanej przez grupę interwencyjną.

 1. Ochrona transportowanych wartości pieniężnych:

1) tryb i warunki wykonywania transportu wartości pieniężnych, konwojowanego transportu wartości pieniężnych

i transportu podlegającego obowiązkowej ochronie realizowanych przez specjalistyczną uzbrojoną

formację ochronną;

2) obowiązki osób wchodzących w skład transportu wartości pieniężnych i konwojowanego transportu wartości

pieniężnych;

3) organizacja i zasady ochrony transportu wartości pieniężnych wykonywanego przy użyciu i bez użycia

środków transportu;

4) organizacja i zasady ochrony konwojowanego transportu wartości pieniężnych;

5) rodzaje zagrożeń;

6) prowadzenie dokumentacji związanej z konwojowanym transportem wartości pieniężnych.

 1. Ogólne wymogi prawne dotyczące urządzeń, pojemników, pomieszczeń lub bankowozów służących do przechowywania

lub transportowania wartości pieniężnych.

 1. Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń:

1) ogólne wymogi prawne dotyczące stosowania mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń;

2) rodzaje mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń i ich rola w systemie ochrony obiektów;

3) zasady obsługi mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 100 godzin, w tym pkt I w wymiarze 30 godzin i pkt II w wymiarze 70 godzin, realizowanych w formie stacjonarnych wykładów i zajęć praktycznych.

 • Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego
 1. Budowa i zasady działania broni palnej:

1) działanie, przeznaczenie i charakterystyki techniczne pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka

oraz strzelby gładkolufowej na wybranych przykładach;

2) podstawy celnego strzelania;

3) rozkładanie i składanie wybranych egzemplarzy broni palnej;

4) przyczyny i objawy zacięcia się broni palnej oraz sposoby skutecznego usuwania go.

 1. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną:

1) zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;

2) zasady bezpiecznego obchodzenia się z pistoletem, rewolwerem, pistoletem maszynowym, karabinkiem oraz strzelbą gładkolufową.

 1. Techniki posługiwania się bronią palną:

1) techniki szybkiego sięgania po broń palną;

2) przyjmowanie postaw strzeleckich, przemieszczanie się i zwroty z bronią palną;

3) strzelanie z broni palnej.

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 35 godzin realizowanych w formie stacjonarnych wykładów

i zajęć praktycznych.

 • Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych
 1. Samoobrona:

1) postawy i poruszanie się w walce;

2) techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposoby ich blokowania;

3) pady i przewroty w walce wręcz;

4) sprowadzanie do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi;

5) chwyty transportowe – dźwignie na stawy kończyn górnych;

6) uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń;

7) miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania.

 1. Techniki interwencyjne:

1) techniki zakładania kajdanek i obszukiwania osób;

2) posługiwanie się pałką służbową;

3) techniki posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

4) techniki stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji

obezwładniających;

5) techniki usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór czynny;

6) obrona przed atakami nożem lub niebezpiecznym przedmiotem;

7) obrona przed atakiem bronią palną;

8) podstawowe techniki posługiwania się bronią palną w walce;

9) współdziałanie pracowników ochrony w różnych sytuacjach taktycznych.

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 60 godzin realizowanych w formie stacjonarnych zajęć praktycznych.