Instruktor samoobrony

  • Kurs na instruktora rekreacji ruchowej: samoobrona

kurs instruktora samoobrony

BOR Grupa Placówka Kształcenia Ustawicznego, wpisana do ewidencji szkół i placówek, numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych 133195 ogłasza nabór na kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności: SAMOOBRONA, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, zakwalifikowany pod pozycją -Pozostali Instruktorzy Rekreacji Ruchowej.

Ukończenie kursu daje możliwość prowadzenia zajęć z zakresu samoobrony np. w szkołach, ośrodkach kształcenia oraz zwiększa możliwości zatrudnienia m.in. w klubach czy związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, innych klubach, zwiększa również szanse kandydatów starających się o pracę w służbach mundurowych.

W ramach kursu odbędzie się 5 zjazdów.

Zakres kursu:
* 30 godzin lekcyjnych teorii, która obejmuje tematy:

– Zagadnienia dotyczące rekreacji ruchowej oraz współczesnego wykorzystania tej formy ruchowej;

– Historia i rozwój sztuk walki w Polsce;

– Sylwetki sławnych mistrzów sztuk walki, jako wzorców dla instruktorów samoobrony;

– Metodyka prowadzenia zajęć sportowych, w tym opracowanie konspektów do zajęć sportowych;

– Formy treningów;

– Pierwsza pomoc przedlekarska;

– Aspekty z zakresu prawa dotyczące obrony koniecznej oraz deregulacji zawodu instruktora rekreacji ruchowej.
* 70 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych, obejmujących zagadnienia z zakresu:

– Zasad bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć;

– Rola instruktora;

– Różne formy i sposoby uderzeń;

– Bloki;

– Zróżnicowane formy ataków ;

– Dźwignie;

– Różne formy obrony przed uderzeniami i kopnięciami;

– Obrona przed uduszeniami i obchwytami;

– Wykorzystanie środków podręcznych i ich zastosowanie w samoobronie;

– Samoobrona przy użyciu przyrządów typu palka teleskopowa, yawara itp.;

– Metodyka nauczania  technik samoobrony;

– Techniki łączone: obrona i kontratak;

– Wykorzystanie technik samoobrony w sytuacjach zagrożenia osobistego i osób trzecich, podstawy obrony przed kilkoma atakującymi;
Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym ( testy) i praktycznym.
Każdy Uczestnik kursu po zakończeniu i zdaniu pozytywnie egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie§ 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652), legitymację instruktora oraz certyfikat ukończenia kursu.

Wymogi uczestnictwa:
– oświadczenie, że uczestnik kursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
– doświadczenie w sportach walki i/ lub w zakresie samoobrony, przynajmniej 2 lata lub posiadany tytuł instruktora w dziedzinie sportu i/lub rekreacji ruchowej.

Cena regularna 2390 PLN kurs grupowy od 6 osób, 3000 PLN 3-5 osób oraz 3900 PLN kurs indywidualny 1- 2 osoby. Dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób możliwość negocjacji cen. Zaliczka w wysokości 150 PLN płatna przed rozpoczęciem kursu. Płatność jednorazowa w dniu kursu pozostałej kwoty. Możliwość rozłożenia pozostałej kwoty na dwie lub trzy raty – ustalane indywidualnie. Wystawiamy faktury.

Zniżki: 10 % dla absolwentów kursów ośrodka kształcenia BOR Grupy, 5% zniżki dla członków klubu strzeleckiego “Warta Uniejów”, 10%, dla weteranów działań poza granicami państwa, 15%, dla weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa, 5% dla służb mundurowych (nie dotyczy rekonwersji i służb paramundurowych).
Zniżki nie sumują się. W przypadku spełnienia kilku wymogów jednocześnie- wybiera się najwyższą zniżkę.
Koszty noclegu i wyżywienia oraz dojazdu – Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

Zapisy: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424.

Miejsce: ul. św. Łazarza 19/9 Kraków

Serdecznie zapraszamy
BOR Grupa Placówka Kształcenia Ustawicznego