Informacje

© BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

ul. Polna 36, 99-200 Poddębice

REGON 366 789 573

Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych prowadzony przez MEN pod numerem 133195, sprawdź tutaj

tel. +48 737 160 424

e-mail: biuro@borgrupa.pl

Dyrektor Placówki: Sylwia Ustarbowska

Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Poddębickiego, pod numerem 19/2017.

Każdy Uczestnik kursu po zakończeniu i zdaniu pozytywnie egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), legitymację w przypadku kursów instruktorskich oraz certyfikat ukończenia kursu.

Organizowane przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego kursy mają za zadanie uzupełniać kształcenie początkowe lub zawodowe ludzi, którzy nie uzyskali dostatecznego wykształcenia, przedłużać kształcenie i pomagać ludziom w sprostaniu nowym wymaganiom stawianym przez środowisko, doskonalić wiedzę i umiejętności tych, którzy osiągnęli stosunkowo wysoki poziom wykształcenia, otwierać przed wszystkimi ludźmi drogi indywidualnego rozwoju, a tym samym wychowywać. Kursy organizowane przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego w zakresie kształcenia i wychowania realizują m.in. elementy kształcenia i wychowania zawarte w „rekomendacji w Sprawie Rozwoju Edukacji Dorosłych” (…), gdzie edukacja dorosłych to: „cały kompleks organizowanych procesów oświatowych, formalnych i innych, niezależnie od treści, poziomu i metod, kontynuujących lub uzupełniających kształcenie w szkołach, uczelniach i uniwersytetach, a także naukę praktyczną, dzięki czemu osoby, uznawane jako dorosłe przez społeczeństwo, do którego należą, rozwijają swoje zdolności, wzbogacają wiedzę, udoskonalają swoje techniczne i zawodowe kwalifikacje lub zdobywają nowy zawód, zmieniają swoje postawy i zachowania w zakresie wszechstronnego kształtowania osobowości oraz uczestnictwa w zrównoważonym i niezależnym społecznym i kulturalnym rozwoju”.