Kursy zawodowe

 • Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony – brak aktualnych naborów. Zgłoś się, kursy realizujemy również w systemie indywidualnym.

Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, numer REGON 366 789 573 oraz RSPO 133 195,ogłasza nabór na kurs na KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Podstawa prawna:
USTAWA
z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 )
oraz
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne:
 Blok ogólnoprawny oraz pomoc przedlekarska
 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia
 Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego
 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych

Kurs kończy się uzyskaniem uprawnień umożliwiających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, zgodnie z art. 26 pkt. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia .
Rozpoczęcie kursu: 19 marca 2019

OGÓLNA LICZBA GODZIN: 245 jednostek lekcyjnych.
KOSZT KURSU: 1399 zł.

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzyma:
Świadectwo Ukończenia Kursu potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami określonymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Wymagania wobec kandydata:
1) ukończenie 21 lat;
2) ukończenie co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej;
3) pełna zdolność do czynności prawnych;
4) oświadczenie na drukach naszej szkoły, że uczestnik kursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o takie przestępstwo;

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:
• zgłoszenie uczestnictwa;
• potwierdzenie dokonania wpłaty zaliczki

Zapisy: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424.

W przypadku, gdy nie uzbiera się wystarczająca liczba Uczestników, zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu kursu,, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni.

Opłaty:
Opłata za kurs wynosi 1399 zł.
Zaliczka w wysokości 100 PLN płatna przed rozpoczęciem kursu – szczegółowe informacje podczas zapisów. Zaliczka jest bezzwrotna, jeśli z kursu zrezygnuje Uczestnik na tydzień przed planowanym rozpoczęciem.
Płatność jednorazowa w dniu kursu pozostałej kwoty. Możliwość rozłożenia płatności na dwie raty – ustalane indywidualnie.
Wystawiamy paragony i faktury.

Koszty noclegu i wyżywienia oraz dojazdu – Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

Serdecznie zapraszamy
Sylwia Ustarbowska
Dyrektor ośrodka kształcenia BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 18 grudnia 2013 r. (poz. 1688)

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA, CZAS TRWANIA I SPOSÓB REALIZACJI SZKOLEŃ I KURSÓW

POTWIERDZAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

W ZAKRESIE WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO, SAMOOBRONY, TECHNIK INTERWENCYJNYCH

ORAZ ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW PRAWA ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM OCHRONY OSÓB I MIENIA

 • Blok ogólnoprawny
 1. Zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia
 2. Definicje ustawowe.
 3. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie.
 4. Zasady sporządzania planu ochrony jednostki i tryb jego uzgadniania.
 5. Wewnętrzne służby ochrony – zasady i tryb tworzenia, struktura organizacyjna, zakres działania, sposób prowadzenia

dokumentacji ochronnej, uzbrojenie, wyposażenie i umundurowanie.

 1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia:

1) ustawa o swobodzie działalności gospodarczej;

2) Kodeks spółek handlowych.

 1. Tryb uzyskiwania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem wymagań

kwalifikacyjnych dotyczących pracowników ochrony.

 1. Uprawnienia i obowiązki pracowników ochrony przy realizacji zadań ochrony osób i mienia.
 2. Zasady, przypadki i warunki użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej oraz

czynności poprzedzające użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej i czynności

następujące po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

 1. Ograniczenia w ochronie osób wynikające z ustawy o ochronie osób i mienia.
 2. Uprawnienia kontrolne organu koncesyjnego wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy

o ochronie osób i mienia.

 1. Zakres i tryb sprawowania przez Policję, Straż Graniczną i Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad specjalistycznymi

uzbrojonymi formacjami ochronnymi.

 1. Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego
 2. Pojęcie prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego.
 3. Ogólna definicja przestępstwa i wykroczenia.
 4. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.
 5. Instytucja obrony koniecznej.
 6. Instytucja stanu wyższej konieczności.
 7. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności.
 8. Przestępstwa przeciwko mieniu.
 9. Wykroczenia przeciwko mieniu.
 10. Odpowiedzialność karna pracownika ochrony.
 11. Ogólne zasady zabezpieczenia miejsca popełnienia przestępstwa na potrzeby postępowania procesowego.
 12. Społeczny i prawny obowiązek powiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu.

III. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy

 1. Pojęcie prawa cywilnego i prawa pracy.
 2. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
 3. Pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej.
 4. Własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna.
 5. Czyny niedozwolone.
 6. Odpowiedzialność cywilna pracownika ochrony.
 7. Pojęcie pracownika i pracodawcy.
 8. Umowa o pracę, umowy cywilnoprawne.
 9. Obowiązki pracodawcy.
 10. Obowiązki pracownika.
 11. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika.
 12. Czas pracy.
 13. Roszczenia ze stosunku pracy.
 14. Wybrane zagadnienia psychologii
 15. Pojęcie psychologii.
 16. Zapamiętywanie – rodzaje pamięci, efektywne techniki zapamiętywania.
 17. Budowa portretu pamięciowego.
 18. Elementy prenegocjacji.
 19. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych.
 20. Psychologia tłumu.
 21. Podstawowe informacje dotyczące stresu, jego funkcjonowania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 22. Etyka pracownika ochrony
 23. Podstawowe pojęcia.
 24. Katalog praw i wolności człowieka.
 25. Uczciwość, rzetelność, profesjonalizm w pracy związanej z ochroną osób i mienia.
 26. Poszanowanie godności człowieka a uprawnienia do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego

lub broni palnej.

 1. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
 2. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań

kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

lub omdleń.

 1. Praktyczne opatrywanie ran postrzałowych, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania

i pośredniego masażu serca, użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 50 godzin realizowanych w formie stacjonarnych wykładów, w tym pkt VI – w formie wykładów i zajęć praktycznych.

 • Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia
 1. Taktyka wykonywania zadań ochrony osób
 2. Zakres pojęcia ochrony osób.
 3. Przyczyny zamachów na osoby.
 4. Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki:

1) atak z użyciem broni palnej lub innego niebezpiecznego narzędzia z bliska i na odległość;

2) atak z użyciem materiałów wybuchowych;

3) uprowadzenia.

 1. Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom:

1) rozpoznanie zagrożeń;

2) wykrywanie obserwacji;

3) taktyka ochrony w obiekcie;

4) taktyka ochrony w miejscu publicznym.

 1. Organizacja grupy ochronnej.
 2. Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia
 3. Zakres pojęcia ochrona mienia.
 4. Ochrona obiektu:

1) cel ochrony i rodzaje zagrożeń;

2) formy wykonywania zadań ochrony;

3) zadania i obowiązki pracownika ochrony w związku z:

 1. a) kontrolą ruchu osobowego,
 2. b) kontrolą ruchu materiałowego,
 3. c) ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia,
 4. d) zaistnieniem: przestępstwa, wykroczenia, pożaru, wybuchu, awarii, katastrofy, skażenia, zamachu terrorystycznego,

z uwzględnieniem zasad i sposobów ewakuacji osób poszkodowanych,

 1. e) ochroną informacji niejawnych,
 2. f) ochroną danych osobowych;

4) specyfika ochrony różnych kategorii obiektów;

5) specyfika ochrony sprawowanej przez grupę interwencyjną.

 1. Ochrona transportowanych wartości pieniężnych:

1) tryb i warunki wykonywania transportu wartości pieniężnych, konwojowanego transportu wartości pieniężnych

i transportu podlegającego obowiązkowej ochronie realizowanych przez specjalistyczną uzbrojoną

formację ochronną;

2) obowiązki osób wchodzących w skład transportu wartości pieniężnych i konwojowanego transportu wartości

pieniężnych;

3) organizacja i zasady ochrony transportu wartości pieniężnych wykonywanego przy użyciu i bez użycia

środków transportu;

4) organizacja i zasady ochrony konwojowanego transportu wartości pieniężnych;

5) rodzaje zagrożeń;

6) prowadzenie dokumentacji związanej z konwojowanym transportem wartości pieniężnych.

 1. Ogólne wymogi prawne dotyczące urządzeń, pojemników, pomieszczeń lub bankowozów służących do przechowywania

lub transportowania wartości pieniężnych.

 1. Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń:

1) ogólne wymogi prawne dotyczące stosowania mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń;

2) rodzaje mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń i ich rola w systemie ochrony obiektów;

3) zasady obsługi mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 100 godzin, w tym pkt I w wymiarze 30 godzin i pkt II w wymiarze 70 godzin, realizowanych w formie stacjonarnych wykładów i zajęć praktycznych.

 • Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego
 1. Budowa i zasady działania broni palnej:

1) działanie, przeznaczenie i charakterystyki techniczne pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka

oraz strzelby gładkolufowej na wybranych przykładach;

2) podstawy celnego strzelania;

3) rozkładanie i składanie wybranych egzemplarzy broni palnej;

4) przyczyny i objawy zacięcia się broni palnej oraz sposoby skutecznego usuwania go.

 1. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną:

1) zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;

2) zasady bezpiecznego obchodzenia się z pistoletem, rewolwerem, pistoletem maszynowym, karabinkiem oraz strzelbą gładkolufową.

 1. Techniki posługiwania się bronią palną:

1) techniki szybkiego sięgania po broń palną;

2) przyjmowanie postaw strzeleckich, przemieszczanie się i zwroty z bronią palną;

3) strzelanie z broni palnej.

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 35 godzin realizowanych w formie stacjonarnych wykładów

i zajęć praktycznych.

 • Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych
 1. Samoobrona:

1) postawy i poruszanie się w walce;

2) techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposoby ich blokowania;

3) pady i przewroty w walce wręcz;

4) sprowadzanie do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi;

5) chwyty transportowe – dźwignie na stawy kończyn górnych;

6) uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń;

7) miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania.

 1. Techniki interwencyjne:

1) techniki zakładania kajdanek i obszukiwania osób;

2) posługiwanie się pałką służbową;

3) techniki posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

4) techniki stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji

obezwładniających;

5) techniki usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór czynny;

6) obrona przed atakami nożem lub niebezpiecznym przedmiotem;

7) obrona przed atakiem bronią palną;

8) podstawowe techniki posługiwania się bronią palną w walce;

9) współdziałanie pracowników ochrony w różnych sytuacjach taktycznych.

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 60 godzin realizowanych w formie stacjonarnych zajęć praktycznych

 

 • Kurs członka służby porządkowej oraz służby informacyjnej na imprezach masowych – brak aktualnych naborów. Zgłoś się, kursy realizujemy również w systemie indywidualnym.

Kurs dla członków służby porządkowej i informacyjnej.
Ośrodek kształcenia BOR Grupa NPKU, wpisany do ewidencji szkół i placówek oświatowych pod numerem RSPO 133 195 ogłasza nabór na kurs:

CZŁONKA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ ORAZ SŁUŻBY INFORMACYJNEJ,

zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne, z późniejszymi zmianami z dnia 17 grudnia 2013 r.

Służba informacyjna – są to osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora imprezy masowej, w tym spiker zawodów sportowych. Członkowie służby informacyjnej działają na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych.

Służba porządkowa – są to osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora imprezy masowej, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Członkowie służby porządkowej działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej

Dlaczego warto?

– w krótkim czasie uzyskasz nowe kompetencje zawodowe oraz będziesz przygotowany do pracy przy zabezpieczaniu imprez masowych,
– uzyskane przez Ciebie kompetencje są poszukiwane na rynku pracy, w branży ochrony osób i mienia i dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn,
– możesz podjąć zatrudnienie w ochronie imprez masowych, takich jak koncerty, inne imprezy artystyczno – rozrywkowe, imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej, pikniki, festyny, itd.

Nasz kurs obejmuje obszary tematyczne wymagane do realizacji podczas kursów doskonalących. Realizacja tematów w ramach szkolenia stacjonarnego w łącznym wymiarze 24 godzin lekcyjnych.

Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1347). Kwalifikacje, uzyskane pod czas kursu są ważne bezterminowo.

Rozpoczynamy 11 kwietnia o godzinie 12.30!!!

Kurs odbędzie się przy minimum 4 potwierdzonych Uczestnikach (wpłata zaliczki na konto).

Zapisy: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424.

Cena 199 PLN.
Zaliczka w wysokości 50 PLN płatna przed rozpoczęciem kursu – szczegółowe informacje podczas zapisów.
Płatność jednorazowa w dniu kursu pozostałej kwoty.
Wystawiamy paragony i faktury.

UWAGA
Dla Osób, które ukończyły lub uczestniczą w kursie na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej realizowanym przez nasz ośrodek, cena za kurs wynosi !!!100 PLN!!!

Dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób – cena do negocjacji.

Koszty noclegu i wyżywienia oraz dojazdu – Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

Kurs prowadzą wysoko wykwalifikowani wykładowcy i instruktorzy BOR Grupy, patrz info: http://borgrupa.pl/kadra-osrodka/

Serdecznie zapraszamy!!!

Sylwia Ustarbowska
Dyrektor BOR Grupa Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego

Kurs prowadzą wysoko wykwalifikowani wykładowcy i instruktorzy BOR Grupy, patrz info: http://borgrupa.pl/kadra-osrodka/

Nasz kurs obejmuje obszary tematyczne, wymagane do realizacji podczas kursów doskonalących:

Temat I. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Zabezpieczenie imprezy masowej.
2. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych.
3. Rola i obowiązki organizatora imprezy masowej.
4. Rodzaje zagrożeń.
5. Odpowiedzialność organizatora imprezy masowej.
6. Odpowiedzialność członka służby informacyjnej i członka służby porządkowej.
Temat II. Misja służb organizatora imprezy masowej – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Obsługa członków imprezy masowej.
2. Misja członków służby porządkowej.
3. Misja członków służby informacyjnej.
4. Reakcja na potrzeby osób uczestniczących w imprezie masowej.
5. Opieka nad niepełnosprawnym uczestnikiem imprezy masowej.
6. Ubiór i wyposażenie.
Temat III. Zagadnienia prawne – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Definicja przestępstwa i wykroczenia.
2. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.
3. Instytucja obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności.
4. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wiarygodności dokumentów i mieniu.
5. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej.
6. Wykroczenia przeciwko mieniu i porządkowi publicznemu.
7. Ogólne zasady zabezpieczania materiału dowodowego na potrzeby postępowania procesowego.
Temat IV. Zagadnienia prawne – część II – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Przepisy karne w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. O bezpieczeństwie imprez masowych.
2. Rozpoznawanie symboli zabronionych, które w szczególności nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na płeć.
Temat V. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej – czas szkolenia: 1 godz.
Zagadnienia:
1. Zasady organizacji i działania służb porządkowych podczas imprez masowych.
2. Uprawnienia członków służby porządkowej.
3. Obowiązki członków służby porządkowej.
Temat VI. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej – czas szkolenia: 1 godz.
Zagadnienia:
1. Zasady organizacji i działania służby informacyjnej podczas imprezy masowej.
2. Uprawnienia członków służby informacyjnej.
3. Obowiązki członków służby informacyjnej.
Temat VII. Zadania służb organizatora imprezy masowej – czas szkolenia: 3 godz.
Zagadnienia:
1. Cel zabezpieczenia imprezy masowej.
2. Zasady realizacji zadań członka służby porządkowej i służby informacyjnej w związku z:
1. Kontrolą osób uczestniczących w imprezie masowej,
2. Kontrolą przestrzegania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu),
3. Kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie, na którym odbywa się impreza masowa,
4. Ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia,
5. Legitymowaniem, przeglądaniem zawartości bagażu lub odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej,
6. Usunięciem osoby uczestniczącej w imprezie masowej z miejsca przeprowadzania imprezy masowej,
7. Dokumentowaniem podejmowanych czynności.3. Współpraca z policją oraz innymi uprawnionymi podmiotami w trakcie działań służących zapewnieniu porządku podczas imprezy masowej.4. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
Temat VIII. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Techniki komunikacyjne.
2. Psychologia tłumu.
3. Przeciwdziałanie zrachowaniom agresywnym.
4. Metody reagowania na konflikty.
5. Zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania technik komunikacyjnych w sytuacjach typowych dla imprezy masowej.
Temat IX. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych.
2. Postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:
3. Rodzaje pożarów,
4. Rodzaje sprzętu gaśniczego,
5. Rodzaje urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,
6. Obsługa sprzętu i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,
7. Systemy przeciwpożarowe w obiektach,
8. Zasady ewakuacji uczestników imprez masowych z obiektów (stadionów, hal sportowych i innych obiektów umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej).
Temat X. Techniki interwencyjne – czas szkolenia: 1 godz.
Zagadnienia:
1. Techniki przeglądania zawartości bagażu i odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej.
Temat XI. Ćwiczenia praktyczne – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Elementy wyposażenia obiektu w zakresie bezpieczeństwa.
2. Odprawa (instruktaż) przed imprezą.
3. Specyfika zapewnienia porządku podczas masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej.
4. Specyfika zapewniania porządku podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej.
5. Ćwiczenia praktyczne w czasie imprezy masowej.
6. Odprawa (instruktaż) po imprezie.
Temat XII. Zasady udzielania pierwszej pomocy – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Zagadnienia ogólne.
2. Procedura postępowania w sytuacji wypadku.
3. Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zranień, krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, omdleń; opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, inne wypadki.
4. Praktyczne opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca.
Temat XIII. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Plan awaryjny i plan ewakuacji:
2. Znaczenie planu awaryjnego i planu ewakuacji,
3. System znaków informacyjnych i ewakuacyjnych,
4. Zasady bezpiecznej ewakuacji z obiektów (stadionów, hal sportowych i widowiskowych),
5. Drogi ewakuacyjne,
6. Zachowanie tłumu w sytuacji kryzysowej,
7. Drogi dostępu,
8. Kontrola przepływu tłumu,
9. Zasada aktywnego działania członków służb organizatora imprezy masowej.

 • Kurs kierownik ds. bezpieczeństwa

PROGRAM KURSU NA KIEROWNIKA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA

Temat I. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

 1. Zabezpieczenie imprezy masowej.
 2. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych.
 3. Rola i obowiązki organizatora imprezy masowej.
 4. Rodzaje zagrożeń.
 5. Odpowiedzialność organizatora imprezy masowej.
 6. Odpowiedzialność członka służby informacyjnej oraz członka służby porządkowej.

Temat II. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

 1. Rodzaje imprez masowych.
 2. Zasady uzyskiwania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 3. Dokumentacja niezbędna do wydania zezwolenia.
 4. Tryb opiniowania wniosku o wydanie zezwolenia.
 5. Wymagania kwalifikacyjne służb porządkowych i informacyjnych.

Temat III. Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

 1. Analiza zagrożeń.
 2. Wpływ charakteru imprezy masowej na sposób jej zabezpieczenia oraz na działanie służb.
 3. Określenie punktów kluczowych dla planowanego zabezpieczenia imprezy masowej.
 4. Zasady sporządzania planów graficznych.
 5. Liczebności i rozmieszczenie służb porządkowych i służb informacyjnych.
 6. Zasady opracowywania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu).
 7. Zajęcia praktyczne z zakresu sporządzania dokumentacji na potrzeby wydania zezwolenia.

Temat IV. Misja służb organizatora imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

 1. Misja członków służby porządkowej.
 2. Misja członków służby informacyjnej.
 3. Obsługa uczestników imprezy masowej.
 4. Reakcja na potrzeby osób uczestniczących w imprezie masowej.
 5. Opieka nad niepełnosprawnym uczestnikiem imprezy masowej.
 6. Ubiór i wyposażenie.

Temat V. Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

 1. Ogólne zasady i style kierowania zespołem ludzi.
 2. Organizowanie stanowisk pracy:
 3. a) określenie zadań,
 4. b) określenie uprawnień,
 5. c) określenie odpowiedzialności.
 6. Podejmowanie decyzji.
 7. System motywacji i kontroli.
 8. Ćwiczenia praktyczne z zakresu kierowania zespołem ludzi.

Temat VI. Zabezpieczenia imprez masowych – czas realizacji 4 godziny

Zagadnienia:

 1. Zasady organizacji, struktura oraz realizacja zabezpieczenia imprezy masowej.
 2. Zasady dokonywania analizy zagrożeń.
 3. Kalkulacja i sposób dyslokacji sił i środków.
 4. Dobór członków służb organizatora do zabezpieczenia imprezy masowej.
 5. Określenie niezbędnego wyposażenia służb organizatora oraz ich rozmieszczenie w zależności od rodzaju imprezy masowej i charakteru zagrożeń.
 6. Zasady współpracy z osobami uczestniczącymi w imprezie masowej i spikerem zawodów sportowych.
 7. Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym.
 8. Monitoring imprezy masowej.
 9. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu.

Temat VII. Zagadnienia prawne – część I – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

 1. Definicja przestępstwa i wykroczenia.
 2. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.
 3. Instytucja obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności.
 4. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wiarygodności dokumentów i mieniu.
 5. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej.
 6. Wykroczenia przeciwko mieniu i porządkowi publicznemu.
 7. Ogólne zasady zabezpieczania materiału dowodowego na potrzeby postępowania procesowego.

Temat VIII. Zagadnienia prawne – część II – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

 1. Przepisy karne dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych.
 2. Rozpoznawanie symboli zabronionych, które w szczególności nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych,

etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na płeć.

Temat IX. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej – czas realizacji 1 godzina

Zagadnienia:

 1. Zasady organizacji i działania służb porządkowych podczas imprez masowych.
 2. Uprawnienia członków służby porządkowej.
 3. Obowiązki członków służby porządkowej.

Temat X. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej – czas realizacji 1 godzina

Zagadnienia:

 1. Zasady organizacji i działania służby informacyjnej podczas imprezy masowej.
 2. Uprawnienia członków służby informacyjnej.
 3. Obowiązki członków służby informacyjnej.

Temat XI. Zadania służb organizatora imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

 1. Cel zabezpieczenia imprezy masowej.
 2. Zasady realizacji zadań członka służby porządkowej i służby informacyjnej w związku z:
 3. a) kontrolą osób uczestniczących w imprezie masowej,
 4. b) kontrolą przestrzegania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu),
 5. c) kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie, na którym odbywa się impreza masowa,
 6. d) ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia,
 7. e) legitymowaniem, przeglądaniem zawartości bagażu lub odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej,
 8. f) usunięciem osoby uczestniczącej w imprezie masowej z miejsca przeprowadzania imprezy masowej,
 9. g) dokumentowaniem podejmowanych czynności.
 10. Współpraca z Policją oraz innymi uprawnionymi podmiotami w trakcie działań służących zapewnieniu porządku podczas imprezy masowej.

Temat XII. Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

 1. Płaszczyzny współpracy.
 2. Konflikt interesów.
 3. Wzajemna wymiana informacji.
 4. Prawne obowiązki współpracy.
 5. Podporządkowanie służb organizatora dowódcy zabezpieczenia policyjnego.
 6. Ćwiczenia praktyczne dotyczące współpracy kierownika do spraw bezpieczeństwa ze służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.

Temat XIII. Zabezpieczenie medyczne i sanitarne – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

 1. Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej.
 2. Zabezpieczenie higieniczno-sanitarne imprezy masowej.
 3. Ćwiczenia praktyczne z zakresu zabezpieczenia medycznego.

Temat XIV. Wybrane aspekty prawa budowlanego – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

 1. Wybrane aspekty prawa budowlanego.
 2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.
 3. Zasady użytkowania obiektów budowlanych w czasie imprezy masowej.

Temat XV. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

 1. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych.
 2. Postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:
 3. a) rodzaje pożarów,
 4. b) rodzaje sprzętu gaśniczego,
 5. c) rodzaje urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,
 6. d) obsługa sprzętu i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,
 7. e) systemy i urządzenia przeciwpożarowe w obiektach,
 8. f) zasady ewakuacji uczestników imprez masowych z obiektów (stadionów, hal sportowych i innych obiektów

umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej).

 1. Zakres instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu

i czasie imprezy masowej.

Temat XVI. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

 1. Plan działania w sytuacjach zagrożeń i plan ewakuacji:
 2. a) znaczenie planów,
 3. b) system znaków informacyjnych i ewakuacyjnych,
 4. c) zasady i sposoby bezpiecznej ewakuacji z obiektów (stadionów, hal sportowych i widowiskowych),
 5. d) drogi ewakuacyjne,
 6. e) zachowanie tłumu w sytuacji kryzysowej,
 7. f) drogi dostępu,
 8. g) kontrola przepływu tłumu.
 9. Ćwiczenia praktyczne z zakresu ewakuacji osób.

Temat XVII. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – część 1 – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii i socjologii.
 2. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych.
 3. Analiza społeczeństwa:
 4. a) pojęcie i struktura grupy społecznej,
 5. b) klasyfikacja grupy społecznej,
 6. c) pojęcie tłumu i innych zbiorowości, oparte na podobieństwie zachowań,
 7. d) subkultury kibiców sportowych oraz chuliganów stadionowych.
 8. Analiza ważniejszych procesów społecznych:
 9. a) współpraca służby porządkowej i służby informacyjnej z uczestnikami imprezy masowej,
 10. b) konflikt interesów pomiędzy służbami organizatora imprezy masowej a uczestnikami imprezy masowej,
 11. c) zasady podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych.

Temat XVIII. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – część 2 – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

 1. Techniki komunikacyjne.
 2. Psychologia tłumu.
 3. Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym.
 4. Metody reagowania na konflikt.
 5. Zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania technik komunikacyjnych w sytuacjach typowych dla imprezy masowej.

Temat XIX. Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

 1. Ogólna charakterystyka współczesnej przestępczości związanej z imprezami masowymi.
 2. Profilaktyka kryminologiczna.
 3. Ślady kryminalistyczne oraz metody wykrywania i identyfikacji człowieka i rzeczy.
 4. Postępowanie po uzyskaniu informacji o przestępstwie lub wykroczeniu, do czasu przybycia Policji.

Temat XX. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

 1. Prawa i obowiązki świadka.
 2. Uprawnienia pokrzywdzonego.
 3. Ujęcie osoby.
 4. Czynności procesowe i środki dowodowe.
 5. Społeczny i prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu.

Temat XXI. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

 1. Rola państwa i samorządów.
 2. Uczestnicy postępowania administracyjnego, ich prawa i obowiązki.
 3. Tryb postępowania administracyjnego.
 4. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.
 5. Decyzja administracyjna.

Temat XXII. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

 1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
 2. Pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej.
 3. Własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna.
 4. Czyny niedozwolone.

Temat XXIII. Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

 1. Techniczne urządzenia zabezpieczające.
 2. Przeznaczenie i zakres stosowania technicznych urządzeń zabezpieczających w systemie bezpieczeństwa imprezy masowej.

Temat XXIV. Ćwiczenia praktyczne – czas realizacji 4 godziny

Zagadnienia:

 1. Elementy wyposażenia obiektu w zakresie bezpieczeństwa.
 2. Odprawa (instruktaż) przed imprezą.
 3. Specyfika zapewnienia porządku podczas masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej.
 4. Specyfika zapewniania porządku podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej.
 5. Ćwiczenia praktyczne w czasie imprezy masowej.
 6. Odprawa (instruktaż) po imprezie.

Realizacja tematów w ramach szkolenia stacjonarnego w łącznym wymiarze 50 godzin zajęć dydaktycznych­­.