Kursy doszkalające

  • Wznowienie kwalifikacji pracownika ochrony.

wznowienia

KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY.

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Poddębickiego, pod numerem 19/2017, REGON 366 789 573, RSPO 133195

ogłasza nabór na kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Nasz kurs obejmuje obszary tematyczne, wymagane do realizacji podczas kursów doskonalących.

Zgodnie z art. 38b. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek, co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu”.

Liczba godzin na kursie: 40.

Uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające posiadanie przygotowania teoretycznego i praktycznego w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Tematyka:

   • 4 godziny:  Aktualny stan prawny w zakresie: ustawy o ochronie osób i mienia, ustawy o broni i amunicji, uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony,
   • 8 godzin: Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej,
   • 12 godzin: Wyszkolenie strzeleckie, w tym strzelania praktyczne
   • 16 godzin: Samoobrona i techniki interwencyjne.

Kadra

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra praktyków z zakresu samoobrony, taktyki i technik interwencji, strzelectwa, prawa i ratownictwa.

Opłaty za kurs.

Cena 349 PLN/ OSOBA/ Kraków i okolice. Przy grupach powyżej 10 osób cena do negocjacji. Możliwość przeprowadzenia kursu u klienta.

Zaliczka w wysokości 100 PLN/ OSOBA płatna przed rozpoczęciem kursu – szczegóły podczas zapisów.

Płatność jednorazowa w dniu kursu pozostałej kwoty. Możliwość rozłożenia pozostałej kwoty na dwie raty – ustalane indywidualnie.

Wystawiamy paragony i faktury.

Kurs rusza przy minimum 6 zgłoszonych uczestnikach.

Zapisy: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424.

INNE LOKALIZACJE – ZGŁOŚ GRUPĘ MIN. 10 OSÓB, WYCENA INDYWIDUALNA.

Szczegółowy zakres kursu

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r.

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA, CZAS TRWANIA I FORMA REALIZACJI KURSU DOSKONALĄCEGO UMIEJĘTNOŚCI TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE W ZAKRESIE WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO, SAMOOBRONY, TECHNIK INTERWENCYJNYCH, ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW PRAWA ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM OCHRONY OSÓB I MIENIA

   1. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie:

1) ustawy o ochronie osób i mienia;

2) ustawy o broni i amunicji;

3) uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej;

4) odpowiedzialności karnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej; 5) odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Tematyka określona w pkt I w minimalnym łącznym wymiarze 4 godzin jest realizowana w formie wykładów.

   1. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w zakresie:

1) zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej lub omdleń;

2) praktycznego opatrywania ran postrzałowych, unieruchamiania kończyn, wykonywania sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Tematyka określona w pkt II w minimalnym łącznym wymiarze 8 godzin jest realizowana w formie wykładów i zajęć praktycznych.

III. Wyszkolenie strzeleckie w zakresie:

1) zasad bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;

2) technik i postaw strzeleckich;

3) strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładkolufowej.

Tematyka określona w pkt III w minimalnym łącznym wymiarze 12 godzin jest realizowana w formie zajęć praktycznych.

   1. Samoobrona i techniki interwencyjne w zakresie:

1) postawy i poruszania się w walce;

2) technik wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposobów ich blokowania;

3) padów i przewrotów w walce wręcz;

4) sprowadzania do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi;

5) chwytów transportowych – dźwigni na stawy kończyn górnych;

6) uwalniania się z chwytów, obchwytów i duszeń;

7) miejsc wrażliwych na ciele człowieka i sposobów obezwładniania;

8) technik zakładania kajdanek i obszukiwania osób;

9) posługiwania się pałką służbową;

10) technik stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

11) technik usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór,

12) obrony przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami;

13) obrony przed zagrożeniem bronią palną;

14) podstawowych technik posługiwania się bronią w walce.

Tematyka określona w pkt IV w minimalnym łącznym wymiarze 16 godzin jest realizowana w formie zajęć praktycznych.

Serdecznie zapraszamy
Sylwia Ustarbowska
Dyrektor BOR Grupa Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego

 

   • Kurs technik posługiwania się pałką teleskopową – kilkustopniowy, kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu i zaświadczenia ukończenia kursu doszkalającego ośrodka kształcenia, oferta będzie dostępna wkrótce.

 

   • Kurs ochrony osobistej.

KURS OCHRONY OSOBISTEJ

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Poddębickiego, pod numerem 19/2017 ogłasza nabór na kurs ochrony osobistej.

Kurs składa z czterech paneli, każdy panel to kolejny stopień. Zdobycie czterech stopni uprawnia do otrzymania certyfikatu specjalisty ds. ochrony osobistej oraz zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (dalej zaświadczenie).

Każdy panel jest niezależny i wyczerpuje dane zagadnienie, dlatego Uczestnik może brać udział w dowolnie wybranym panelu/panelach, jednakże tylko zaliczenie wszystkich stopni, uprawnia do otrzymania tytułu specjalisty i wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu. Ponadto, po każdym panelu Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu ochrony osobistej, odpowiednio: część I, II, III, IV.

Info: I stopień kursu. II stopień kursuIII stopień kursu.

Pierwszy stopień składa się z dwóch zjazdów, które odbędą się w marcu.

Drugi stopień składa się z dwóch zjazdów, które odbędą się w kwietniu.

Trzeci stopień składa się z trzech zjazdów, które odbędą się w maju.

Czwarty stopień składa się z trzech zjazdów, które odbędą się w lipcu – sierpniu.

Szczegółowe terminy do ustalenia z grupą.

Czas trwania: 70 godzin

Szczegółowy zakres kursu:

KURS OCHRONY OSOBISTEJ

   1. STOPIEŃ PIERWSZY – 14 godzin
   • Dzień pierwszy

-Rys historyczny ochrony, najsławniejsze agencje ochrony na świecie;

-Rodzaje zamachów( analiza);

   • Dzień drugi

-Zespół przygotowawczy ( grupa przygotowawcza czasowego miejsca pobytu, zadania);

-Podstawowe formy powstrzymania agresywnej osoby w otoczeniu VIP-a (według BG SYSTEM);

© 2018 Autorski Program BOR Grupa NPKU™
All rights reserved.

 

   1. STOPIEŃ DRUGI – 14 godzin
   • Dzień pierwszy

-Plan ochrony – co powinien zawierać (szczegółowa analiza , tworzenie);

-Zasady łączności (procedury, tworzenie planu łączności);

   • Dzień drugi

-Rozpoznanie, ustalenia ( o czym i z kim rozmawiać, o co pytać);

-Elementy psychologii agresji – jak rozmawiać z agresywny rozmówcą (elementy praktyczne);

-Skryte techniki transportowe, sposób wyprowadzenia agresywnego osobnika z obiektu( według BG SYSTEM);

© 2018 Autorski Program BOR Grupa NPKU™
All rights reserved.

 

   1. STOPIEŃ TRZECI – 21 godzin
   • Dzień pierwszy

-Podstawowe szyki ochronne ( zapoznanie się i omówienie pracy w szykach);

-Pierwsza  pomoc w ochronie osobistej ( co powinno się wiedzieć);

   • Dzień drugi

-Ewakuacja VIP-a – zasady, podział funkcji;

-Trening w czynnościach  pierwszej pomocy ( trening zadaniowy, ćwiczenia);

   • Dzień trzeci

-Podstawowe dryle z bronią krótką przy ochronie VIP-a (trening na sucho);

-Praca w szyku, reakcje (omówienie i trening).

© 2018 Autorski Program BOR Grupa NPKU™
All rights reserved.

 

   1. STOPIEŃ CZWARTY – 21 godzin
   • Dzień pierwszy

-Praca w szykach poruszanie w zespołach (omówienie , ćwiczenia praktyczne);

-Podjazd kolumny(podjazd Vip-a) , omówienie i praktyka;

   • Dzień drugi

-Poruszanie się przy pojazdach, praca ochrony przy kolumnie (omówienie , praktyka);

-Ewakuacja z budynku, uszkodzony pojazd – zasady (trening praktyczny);

   • Dzień trzeci

– Omówienie pracy i współpraca z grupą wsparcia;

-Łączone techniki powstrzymania, zatrzymania napastnika;

– Środki przymusu, broń-trening na sucho, według BG System;

– Praca w zespołach.

© 2018 Autorski Program BOR Grupa NPKU™
All rights reserved.

Zajęcia prowadzi specjalista ochrony osobistej BOR oraz MSZ, były oficer BOR oraz dowódca ochrony Ambasady RP w Afganistanie, więcej informacji czytaj: https://borgrupa.pl/kadra/.

Wymogi uczestnictwa:

– oświadczenie wewnętrzne, że uczestnik kursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
– doświadczenie w pracy w ochronie i ochronie osobistej mile widziane;

– ukończone 18 lat.

Cena:

I stopień 560 PLN, cena promocyjna do 05.03 – 499 PLN

II stopień 560 PLN, cena promocyjna do 01.04 – 499 PLN

III stopień 840 PLN, cena promocyjna do 10.05 – 699 PLN

IV stopień 840 PLN, cena promocyjna do 10.06 – 699 PLN

Zaliczka w wysokości 100 PLN płatna przed rozpoczęciem każdego zjazdu. Szczegóły przy rejestracji. Zaliczka jest bezzwrotna, jeśli z kursu zrezygnuje Uczestnik na 2 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu.

Płatność jednorazowa pozostałej kwoty w dniu rozpoczęcia danego zjazdu.

Możliwość rozłożenia płatności za dany zjazd na dwie raty – ustalane indywidualnie.
Wystawiamy faktury i paragony.
Za dodatkową opłatą wystawiamy certyfikaty w języku angielskim.

Koszty noclegu i wyżywienia oraz dojazdu – Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

Lokalizacja: Kraków

Kurs rusza przy minimum 4 potwierdzonych uczestnikach.

Zapisy: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424.
Zapisy na pierwszy stopień trwają do 19 marca.

Serdecznie zapraszamy
Sylwia Ustarbowska
Dyrektor BOR Grupa Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego